2024 Mizzou to the Lou Quad – Mizzou, Florida, Illinois & Lindenwood